+34 858 700 850 casadelpatio@yahoo.com

REISVOORWAARDEN WANDELWEEK

 

Wijziging programma wandelweken

Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Wij zullen de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe overeenkomst komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren.

Wijziging door de reiziger

Reizigers zelf kunnen geen wijzigingen in het programma aanbrengen, Zij kunnen in overleg wel besluiten om delen van het programma niet mee te doen.

Wandelweek

Mocht het gepubliceerde minimum van 4  deelnemers voor een wandelweek niet gehaald worden, dan hebben heeft de organisator (Casa del Patio) de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Wij verplichten ons dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.

Wij behouden het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

De organisatoren zijn gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien zij dit in het belang achten van de groep. Tevens zijn zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Annuleringsvoorwaarden

De organisatoren van de wandelweken hanterende volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;

Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop wij de melding ontvangen, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid

Je dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien je de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.

Je dient je op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk indien je vanwege je fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.

Voor de wandelweek geldt dat de reisbegeleider of haar lokale agent gerechtigd is van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit te laat aankomen in de plaats waar de wandelweek vertrekt.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn.

Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien wij hiervoor aansprakelijk zijn te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren of haar leidinggevende ondergeschikten.

Klachten

Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat je ergens een klacht over hebt. Bij de wandelweek kan deze klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster worden opgenomen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Kom je er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons toe. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen.

Reserveren van een reis

Je kunt een reis reserveren via het inschrijfformulier. Als je het contactformulier Aanmelden wandelweek invult en verstuurt wordt het inschrijfformulier per mail toegestuurd.